0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

TRANSPORT UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Numer: RPLD.09.02.01-10-A002/17


Wójt Gminy Lututów

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, woj. łódzkie

 

o g ł a s z a

p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

 

 na realizację zadania pt. „TRANSPORT UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM” NR PROJEKTU RPLD.09.02.01-10-A002/17 REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX DZIAŁANIA IX.2 PODDZIAŁANIA IX.2.1 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

 

                W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający warunki udziału oraz niepodlegających wykluczeniu z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ).

Uczestnicy postępowania nie wpłacają wadium.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Lututowie, ul. Klonowska 8, I piętro, pokój nr 7 do dnia 22 marca 2018 r.

Oferty zostaną otwarte w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 1100   w sali nr 14, I piętro w budynku Urzędu Gminy w Lututowie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ma zamiaru do ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych.

 

                                                                                                                             Marek Pikuła

Lututów. dnia 15 marca 2018 r.                                                                               Wójt


» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ wraz z załącznikami
Dodany: 16.03.2018 godz. 7:21
 


Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2018 godz. 07:21
Liczba odsłon:
  209 od 16 2018 godz. 07:21  (średnio 1.56 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Lututów