0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie

Numer: IPB.7013.3.2018


Ogłoszenie nr 621267-N-2018 z dnia 2018-09-26 r.

Gmina Lututów: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lututów, krajowy numer identyfikacyjny 73093434683000, ul. ul. Klonowska  8 , 98360   Lututów, woj. łodzkie, państwo Polska, tel. 438 714 880, e-mail lesiewiczugl@op.pl, faks 438 714 052.
Adres strony internetowej (URL): www.lututow.bip.cc
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.lututow.bip.cc

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.lututow.bip.cc
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.lututow.bip.cc
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak, inny sposób: listownie, bądź osobiście na adres siedziby Urzędu Gminy w Lututowie - ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2-ch części zgodnie ze SWIZ
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2 części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 1. Przedmiotem tej części zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świątkowicach. 2. Lokalizacja inwestycji – Świątkowice, Gmina Lututów, działka nr 320/6. 3. Stan istniejący: przewidziana do przebudowy i rozbudowy Stacja Uzdatniania Wody została wybudowana w roku 1978. Stacja pracuje w układzie jednostopniowego pompowania i dwustopniowej filtracji, maksymalna wydajność wynosi obecnie 27,5 m3/h. 4. Inwestycja obejmuje: a) przebudowę budynku SUW b) budowę zbiornika wody uzdatnionej c) wykonanie instalacji energii, d) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, e) wykonanie instalacji wody, f) wykonanie dojść i dojazdów. 5. W zakresie przebudowy budynku SUW przewiduje się m.in. ocieplenie elewacji, stropodachu i posadzki, wymiana stolarki okiennej, wydzielenie pomieszczenia chlorowni. 6. Układ technologiczny Stacji ma składać się z następujących urządzeń a) zestaw aeracji; b) zestawy filtracji – odżelazianie; c) zestawy filtracji – odmanganianie; d) zestaw dmuchawy; e) zestaw sprężarki; f) zestaw hydroforowy pomp 2-go stopnia z zabudowaną pompą płuczną; g) rozdzielnia technologiczna; h) rozdzielnia pneumatyczna; i) zestaw chloratora. 7. Wymagania dotyczące zbiornika wody uzdatnionej: a) zbiornik monolityczny, żelbetowy, wykonany z betonu klasy C 25/30; b) pojemność V=150 m3, średnica zewnętrzna 6,50 m, wysokość 3,20 m. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projektach branżowych stanowiących Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 1. Przedmiotem tej części zamówienia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie. 2. Lokalizacja inwestycji — Lututów, ul. Wieruszowska. 3. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 155 mb oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych (sięgaczy) — 2 szt. 4. Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Sieć kanalizacji sanitarnej ma być wykonana z rur PVC-U lite SN8 SDR 34. b) Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC-U lite SN8 SDR 34 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie technicznym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45113000-2

45200000-9

45231000-5

45231300-8

45232400-6

45252126-7

45259900-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla Części I zamówienia 1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Dla Części II zamówienia 1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla Części I zamówienia 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 2 zadania polegające na budowie Stacji uzdatniania wody; 2) w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował kierownikiem budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej bez ograniczeń, kierownikiem robót budowlanych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, kierownikiem robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, kierownikiem robót elektrycznych i AKPiA – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, technologiem rozruchu, posiadającym doświadczenie jako technolog rozruchu przy realizacji co najmniej 2 stacji uzdatniania wody, Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. 3) Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). dla Części II zamówienia 1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 2 zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej; 2) w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował kierownikiem budowy – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub sanitarnej bez ograniczeń, kierownikiem robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości a) w odniesieniu do Części I zamówienia: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). b) w odniesieniu do Części II zamówienia: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240); 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Nr rachunku: 57 925600040000003920000060 z dopiskiem „Wadium Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świątkowicach oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie – dot. Części nr … zamówienia”.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

część I - cena

60,00

część I - gwarancja

40,00

część II - cena

60,00

część II - gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie tylko niezbędnych zmian do prawidłowego wykonania zamówienia tj.: 1.Wynagrodzenia, w przypadku: a) ustawowej zmiany podatku VAT, b) zlecenia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych. 2. Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku, gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego w wyniku połączenia, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, 3. Zmiany osobowej podwykonawców lub zakresu podwykonawstwa, 4. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 5. Zmian dotyczących realizacji dodatkowych usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile są one niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, 6. Sposobu spełnienia świadczenia ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 7. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) wystąpienia długotrwałych, wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót, b) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn zależnych od Zamawiającego; c) zlecenia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania robót podstawowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; d) zlecenia przez Zamawiającego innego zamówienia kolidującego z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy; e) gdy obowiązujące przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót; f) wystąpienia niewypałów i niewybuchów oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; g)wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; h) przedłużających się robót obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty niezwiązane z robotami budowlano-montażowymi); i) zmiany przepisów prawa; j) siły wyższej; 8. Składu wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu; 9. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają aneksu w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-11, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świątkowicach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem tej części zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Świątkowicach, Gmina Lututów, działka nr 320/6.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45113000-2, 45200000-9, 45231000-5, 45231300-8, 45252126-7, 45259900-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem tej części zamówienia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Lututowie, ul. Wieruszowska. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 155 mb oraz budowę przyłączy kanalizacyjnych (sięgaczy) — 2 szt. Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Sieć kanalizacji sanitarnej ma być wykonana z rur PVC-U lite SN8 SDR 34. b) Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC-U lite SN8 SDR 34
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8, 45232400-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00

 


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


Projekt umowy
Dodany: 26.09.2018 godz. 22:48
 
Załączniki 9-13 SIWZ
Dodany: 26.09.2018 godz. 22:48
 
Załączniki 14-17 SIWZ
Dodany: 26.09.2018 godz. 22:48
 
Załączniki 18 SIWZ
Dodany: 26.09.2018 godz. 22:51
 
SIWZ
Dodany: 26.09.2018 godz. 22:51
 
SUW Świątkowice - Projekt zagospodarowania terenu
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:03
 
rys. 1 Projekt. zagosp. terenu
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:03
 
rys. 2 Opracowanie geodezyjne
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:03
 
rys. 3 Profile kanalizacji
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:05
 
rys. 4 Profile wody
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:05
 
rys. 5 Zabezpieczenie
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:05
 
SUW Świątkowice-PROJEKT KONSTRUKCYJNY opis
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:14
 
rys. 1 przekrój poziomy zbiornika
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:14
 
rys. 2 przekrój pionowy zbiornika
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:14
 
rys. 3 zbrojenie dolne płyty
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:16
 
rys. 4 zbrojenie górne płyty
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:16
 
rys. 5 zbrojenie dolne płyty stropowej
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:16
 
rys. 6 zbrojenie górne płyty stropowej
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:23
 
SUW Świątkowice - ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA opis
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:23
 
rys. nr 1
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:23
 
rys. nr 2
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:24
 
rys. nr 3
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:24
 
rys. nr 4
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:24
 
rys. nr 5
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:32
 
rys. nr 6
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:32
 
SUW Świątkowice-TECHNOLOGIE UZDATNIANIA opis
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:32
 
rys. 1 PZT
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:34
 
rys. 2 opracowanie geodezyjne
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:34
 
rys. 3 schemat technologiczny
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:34
 
rys. 4 rzut parteru
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:36
 
rys. 5 przekrój I-I
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:36
 
rys. 6 schemat studni głębinowej
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:36
 
rys. 7 profil wody
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:36
 
rys. 8 profil kanalizacji
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:36
 
SUW Świątkowice-ELEKTRYKA I AUTOMATYKA
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:46
 
E-1-1
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:46
 
E-1-2
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:46
 
E-1-3
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:48
 
E-2-1 rozdzielnia RG
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:48
 
E-2-2 rozdzielnia RG
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:48
 
E 2.3 RG schemat jeden cz. 1 dwg
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:52
 
E 2-4 RG schemat jeden cz. 2 dwg
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:52
 
E 2.5 RCH rozm. element. dwg
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:52
 
E 2.6 RCH schemat jedn. dwg
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:53
 
E 2.7 RCH ster. drzwi. dwg
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:53
 
E 2.8 rozdzielnia RT
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:53
 
E 2.9 rozm. element RG+RT
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:56
 
E 2.11 schem. jedn. cz. 2 dwg
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:56
 
2.10 RT schemat jedn. cz.1 dwg
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:56
 
E 2.12 schem. jedn. cz. 3 dwg
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:58
 
E 3.01 schem. zasister 10P1
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:58
 
E 3.02 schem. zasister 70P1
Dodany: 26.09.2018 godz. 23:58
 
E 3.03 schem. zasister 80S1
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:09
 
E 3.04 schem. zasister 90D1
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:09
 
E 3.05 schem. zasister 11OP1
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:09
 
E 3.06 schem. zasister 120DP1
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:11
 
E 3.07 sterowan. filtrów F1, F2
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:11
 
E 3.08 sterowan filtrów F3, F4
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:11
 
E 3.09 schem. sterowan filtrami
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:13
 
E 3.10 schem zasister 80ZE kontr ciśn.
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:13
 
E-3.11 kontr. suchobieg głębinówek
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:13
 
E 3.12 sygn. poziom pływaki 50Z
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:15
 
E 3.13 sygn. poziom pływaki 110Z
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:15
 
E 3.14 pomiary przepływu
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:15
 
E 3.15 pom. prądu studn. i temp. hali
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:17
 
E 3.16 sygnalizacje awarii i alarmu
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:17
 
E 3.17 sygnalizacje awarii
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:17
 
Inst. alarmowa SUW
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:21
 
Inst. odgromowa
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:21
 
Inst. oświetlenia i gniazd budynku
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:21
 
Inst. zasilania i sterowania urządz. techn. SUW
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:23
 
Zagosp. terenu-inst. elektryczne
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:23
 
SUW Świątkowice-DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:29
 
SUW Światkowice - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:29
 
SSTWIORB ŚWIĄTKOWICE
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:29
 
KANALIZACJA SANITARNA W LUTUTOWIE opis techniczny
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:35
 
Kanalizacja sanitarna w Lututowie II opis techniczny
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:35
 
Mapa kanalizacji
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:35
 
Mapa kanalizacji II
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:37
 
Przyłącza-kanalizacja
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:37
 
Sieć kanalizacji
Dodany: 27.09.2018 godz. 0:37
 
KANALIZACJA Lututów-kosztorys ofertowy
Dodany: 08.10.2018 godz. 22:37
 
SUW Świątkowice-budynek-kosztorys ofertowy
Dodany: 08.10.2018 godz. 22:37
 
SUW Świątkowice-instalacje zewnętrzne-kosztorys ofertowy
Dodany: 08.10.2018 godz. 22:37
 
SUW Świątkowice-instalacje budynek-kosztorys ofertowy
Dodany: 08.10.2018 godz. 22:45
 
SUW Świątkowice-inst. elektryczne i AKPiA-kosztorys ofertowy
Dodany: 08.10.2018 godz. 22:45
 
Informacja z sesji otwarcia ofert
Dodany: 12.10.2018 godz. 14:58
 
Wezwanie do przedłużenia terminu związania z ofertą
Dodany: 07.11.2018 godz. 15:24
 
Wezwanie do przedłożenia dokumentów
Dodany: 20.11.2018 godz. 9:14
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla I-wszej części zamówienia
Dodany: 27.11.2018 godz. 14:26
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla I-wszej części
Dodany: 31.12.2018 godz. 10:19
 Ostateczny termin składania ofert:
 11 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 26 2018 godz. 22:48
Liczba odsłon:
  496 od 26 2018 godz. 22:48  (średnio 3.35 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Lututów