0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zakup autobusu szkolnego

Numer: IGN.271.2.2018


Wójt Gminy Lututów

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, woj. łódzkie

 

o g ł a s z a

p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

 

 na realizację zadania pt. „Zakup autobusu szkolnego”, nr ref. IGN.271.2.2018

 

            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dostępna na stronie www.lututow.bip.cc

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający warunki udziału oraz nie podlegających wykluczeniu z powodu  nie spełnienia warunków, o których mowa  w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ).

Uczestnicy postępowania nie wpłacają wadium.

Kryteria wyboru oferty:

- cena (brutto) – 60 %,

- rok produkcji (2010 i nowszy) – 20 %,

- przebieg do 260000 km – 20 %.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Lututowie, ul. Klonowska 8, I piętro , pokój nr 7   do dnia 13 września   2018 r. do godz. 09:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu 13 września  2018 r. o godz. 10:00  w sali nr 14, I piętro w budynku Urzędu Gminy w Lututowie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty   z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych.


» ZAŁĄCZNIKI «

Treść ogłoszenia


SIWZ
Dodany: 05.09.2018 godz. 16:06
 
Informacja o udzieleniu zamówienia
Dodany: 14.09.2018 godz. 9:44
 Ostateczny termin składania ofert:
 13 2018Informacja opublikowana przez:
  dnia 5 2018 godz. 16:06
Liczba odsłon:
  89 od 5 2018 godz. 16:06  (średnio 1.53 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Lututów