0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEMOJEW - DĘBINA NA DZIAŁCE NR 62
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 10188
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9289
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8912
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9841
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3087
 Asystent rodziny 3250
Zakład Usług Komunalnych 12012
 WYNIKI BADAŃ WODY 1855
Gminna Biblioteka Publiczna 8618
Gminny Ośrodek Kultury 9727
EDUKACJA 9392
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13614
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12848
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9867
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 8986
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 8030
 Informacje różne 890
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9497
STYPENDIA 9820
'ORLIK 2012' 10129
Pracownicy Urzędu Gminy 24426
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6518
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5540
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5531
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4816
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6615
ARCHIWUM 4985
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4641
 Rok 2008 4395
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7396
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 7988
 Rok 2009 4551
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6440
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6176
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5543
 Rok 2010 4476
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5736
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5436
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5674
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5217
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5417
 Rok 2011 4660
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5522
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5328
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5242
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 5108
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4531
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4719
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4625
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4359
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 8901
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4302
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4284
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4524
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8720
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4392
 Dni Lututowa 2010r 4617
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4290
PRZETARGI 20105
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 15446
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 6956
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4554
WYBORY 4914
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 4957
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4212
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6256
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3305
 Obwieszczenie o obwodach 3155
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3141
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 3096
 Komisje Obwodowe 3122
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 3111
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3035
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 3931
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4803
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 5081
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 5035
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 5074
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4841
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4645
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4835
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4552
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5767
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 4080
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3256
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1348
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 808
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 546
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3756
ZGROMADZENIA 3161
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3180
KONTROLA ZARZĄDCZA 3446
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2964
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1320
 2012 1115
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 6097
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5454
 2016 1335
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6562
 2017 782
 2018 525
TABLICA OGŁOSZEŃ 1810
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 182
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 18166
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 13774
OGŁOSZENIA 80165

 

Urząd Gminy Lututów