0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 10579
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9507
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 9128
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10152
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3301
 Asystent rodziny 3455
Zakład Usług Komunalnych 12389
 WYNIKI BADAŃ WODY 2082
Gminna Biblioteka Publiczna 8930
Gminny Ośrodek Kultury 10009
EDUKACJA 9771
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13908
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 13115
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 10138
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 9220
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 8232
 Informacje różne 1130
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9779
STYPENDIA 10130
'ORLIK 2012' 10314
Pracownicy Urzędu Gminy 25327
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6774
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5750
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5818
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 5077
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6996
ARCHIWUM 5232
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4840
 Rok 2008 4618
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7577
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 8170
 Rok 2009 4777
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6633
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6359
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5749
 Rok 2010 4676
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5907
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5641
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5897
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5417
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5600
 Rok 2011 4882
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5685
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5485
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5437
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 5276
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4725
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4908
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4807
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4528
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 9133
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4455
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4473
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4709
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8944
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4573
 Dni Lututowa 2010r 4859
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4498
PRZETARGI 22032
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 17111
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 7632
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4787
WYBORY 5189
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 5184
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4391
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6476
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3494
 Obwieszczenie o obwodach 3360
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3308
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 3296
 Komisje Obwodowe 3308
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 3309
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3407
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 4174
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4997
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 5279
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 5243
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 5258
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 5054
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4819
 SPRAWOZDANIA 2012R. 5049
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4730
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5998
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 4302
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3457
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1537
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 1014
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 832
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3983
ZGROMADZENIA 3386
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3390
KONTROLA ZARZĄDCZA 3743
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3231
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1597
 2012 1323
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 6354
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5638
 2016 1497
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6852
 2017 1015
 2018 783
TABLICA OGŁOSZEŃ 2321
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 419
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 18965
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 14135
OGŁOSZENIA 83294

 

Urząd Gminy Lututów