0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lututów`

Numer: IPB.7013.1.2017


Początek formularza


Numer sprawy: IPB.7013.1.2017                                                       Lututów, dn. 09.11.2017 r.            

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Gmina Lututów: Termomoderniazcja Budynku Urzędu Gminy Lututów

Ogłoszenie umieszczono na portalu UZP pod nr 613851-N-2017

Data zamieszczenia 2017-11-09 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lututów, krajowy numer identyfikacyjny 73093434683000, ul. ul. Klonowska  8 , 98-360   Lututów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 714 880,
e-mail lesiewiczugl@op.pl, faks 438 714 052.
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.lututow.bip.cc/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomoderniazcja Budynku Urzędu Gminy Lututów
Numer referencyjny: IPB.7013.1.2017


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuję termomodernizację budynku Urzędu Gminy Lututów z częścią Poczty i Telekomunikacji (Orange Polska S.A.) tj.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; docieplenie cokołu, ścian zewnętrznych i stropodachu, stropu nad wejściem do budynku; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; elementy elewacji; wymiana instalacji odgromowej; wykonanie modernizacji systemu grzewczego (wymiana orurowania, grzejników, zaworów); porządkowanie terenu. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. UWAGA : W kosztorysach nakładczych budowlanych/ bez centralnego ogrzewania/ znajdują się nakłady na roboty budowlana dla Poczty Polskiej i Telekomunikacji Polskiej (Orange Polska S.A.)- koszty robót dla tych instytucji należy wydzielić z kosztów całej inwestycji/ będą to osobne pozycje w kosztorysie ofertowym/. W 2017 roku przewidziane są do wykonania roboty do 100 000,00 zł przy wymianie stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy. Pozostałe roboty będą realizowane w 2018 roku.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data zakończenia: 2018-06-30

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania kompetencji i uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. należytą realizację co najmniej 2 zamówień dotyczących robót termomodernizacyjnych budynków tj.: docieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi o wartości min. 300 000,00 zł każda. Informacja powyższa powinna wynikać z żądanych przez zamawiającego dokumentów (rozdział 7 specyfikacji) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż proponowana wartość zamówienia przez oferenta.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Aby potwierdzić warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca winien wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj.: kierownikiem budowy – co najmniej jedną osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; kierownikiem robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; kierownika robót sanitarnych - posiadający uprawnienia bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiednie uprawnienia w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w żądanej specjalności, które nie zawierają ograniczeń, w tym znaczeniu, że pozwalają na wykonywanie czynności będących przedmiotem zamówienia niezależnie od momentu ich wydania. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ); aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w przypadku osób fizycznych oświadczenia (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ).

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w tym celu należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenie w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ); oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4a do SIWZ) lub o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4b do SIWZ); wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kompetencji i uprawnień (opisano w pkt.6.2 ppkt. 2), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; (wzór nr 5 do SIWZ); wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (opisano w pkt.6.2 ppkt.3), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (wzór nr 6a do SIWZ); oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z ustawą - Prawo budowlane (wzór nr 6b do SIWZ – wypełnić dla każdej z osób oddzielnie); opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (Z polisy lub załączonych wraz z nią do oferty dokumentów musi wynikać, iż została ona opłacona zgodnie z warunkami płatności jakie zostały zawarte w treści polisy i musi być aktualna).
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony dokument zamówienia (wg załączonego wzoru nr 1 ); pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy); pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty); kosztorys ofertowy. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm.). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w formie oryginału do depozytu w KASIE (w godzinach 8:00 do 14:00) znajdującej się w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Klonowska, 98-360 Lututów lub złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 24.11.2017 r. do godziny 09:00.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena ofertowa

70,00

dodatkowa gwarancja

30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień zawartej w umowie może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy bez akceptacji oraz wprowadzenia do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w niżej wymienionych przypadkach: zmiana Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub innego kluczowego specjalisty. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika budowy lub innego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. ; jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej; w przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji; w przypadku wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru ze względu na warunki atmosferyczne; w przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian wprowadzonych do dokumentacji; zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. e) warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokół wraz z uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiającego.
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-24, godzina: 09:00,
 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Lututów

                                                                                                         /-/ Marek Pikuła

 

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
SIWZ
Dodany: 10.11.2017 godz. 9:51
 Ostateczny termin składania ofert:
 24 2017Informacja opublikowana przez:
  dnia 9 2017 godz. 22:30
Liczba odsłon:
  580 od 9 2017 godz. 22:30  (średnio 2.45 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Lututów